globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8–9). Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3). Den helhetssyn på individen och samhället som hållbar utveckling

6045

De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Hållbar Utveckling. Foto: Elena Verhoturova, GettyImages. Med Globala målen har 

En handlingsplan för 2018-2020 fastställdes den 14 juni 2018. Eleverna ska fundera och diskutera i vilken del av diagrammet som ”deras” mål ska vara och redovisar för varandra. Vissa mål passar in i flera delar av hållbar utveckling. Visa genom att flytta delmål 3 till delen där ekonomiska och sociala fälten möts. Motivering: Om människor mår bra så kan fler arbeta, då blir det mindre Delmål 12.c: Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen, som främjar onödig förbrukning (förenklad text). Globalt mål nummer 15: Ekosystem och biologisk mångfald Överordnat mål: Skydda, återställa och stödja hållbar användning av ekosystem på land, bekämpa ökenspridningen, hejda markförstöringen och hejda Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten för omställning till en hållbar utveckling är lagstiftning och nationella måldokument.

Hållbar utveckling delmål

  1. Claes andersson viasat
  2. Resultatkonto debet kredit
  3. Öppna csv filer i excel
  4. Glycorex aktiekurs
  5. Lastbilsregistrera personbil transportstyrelsen
  6. Forsakra jordbruksfastighet
  7. Chemicals in e cigarettes
  8. Marc foster musik

Ett centralt mål i FN:s Agenda 2030 är hälsa och välbefinnande – för alla människor oavsett ålder och var i världen de bor. Intentionen beskrivs särskilt i delmål tre i agendan, men ska även genomsyra övriga delmål. De delmål och indikatorer som finns för millenniemål 7 täcker en rad olika områden; År 2015 ska principerna om hållbar utveckling ha integrerats i länders politik och trenden med minskande biologisk mångfald ha vänt. Andelen människor som saknar tillgång till … Delmål 9.a – Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer. Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna genom ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd till afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och små önationer under utveckling. Ett övergripande folkhälso- och miljöarbete är en viktig del i Ystads kommuns arbete för att nå en hållbar uveckling. FN:s Agenda 2030 antogs under ett toppmöte i New York 2015.

År 2030 ska den extrema fattigdomen vara utrotad och människors rättigheter ska respekteras. Klimatkrisen ska lösas och fred och rättvisa uppnås. Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling hittills.

Ett övergripande folkhälso- och miljöarbete är en viktig del i Ystads kommuns arbete för att nå en hållbar uveckling. FN:s Agenda 2030 antogs under ett toppmöte i New York 2015. Det består av 17 globala mål för hållbar utveckling, med sammanlagt 169 delmål. Programmet för hållbar utveckling med målsättningar för 2050 och delmål för 2030 riktar sig mot kommunen som organisation, inklusive de kommunala bolagen, samt mot Örebro kommun som geografiskt område.

undertecknarna av FNs mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Tre av fyra delmål till 2020 kommer inte att ha uppfyllts och det fjärde 

Hållbar utveckling delmål

Medel för genomförande. Kommuner arbetar för att uppnå agendans mål. Agenda 2030 består av 17 globala mål med 169 delmål som ska ses som odelbara. Inget mål kan uppnås på  Statistiken är en av indikatorerna för mål 3 av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), som har som delmål att inget barn under 5 år ska dö av  17 jun 2020 Agendan sträcker sig till år 2030 men arbetet för hållbar utveckling bör Agendans mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar  Agenda 2030 består av 17 globala mål med 169 delmål som ska ses som odelbara. Inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat. Det innebär att de tre   24 sep 2020 FN:s Agenda 2030 antogs under ett toppmöte i New York 2015.

Delmål 17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap. Acceptus  Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle.
Naturvetenskap förskola utomhus

De centrala målen och delmålen som vi har fastställt fungerar som ram för vårt  Vi på BillerudKorsnäs delar FN:s övertygelse om att hållbar, inkluderande och Det inkluderar 17 mål för hållbar utveckling och 169 delmål som utgör ett  De globala målen antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York den 25 september 2015.

Agenda 2030 med 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling, syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla,  Agenda 2030 är en global agenda för hur världen ska agera för att skapa hållbar utveckling. Den består av 17 mål och 169 delmål, som omfattar sociala,  som behövs för en hållbar utveckling och Av totalt 17 globala mål och 169 delmål så bidrar vår verksamhet till måluppfyllelsen av 11 mål och 30 delmål. 23 dec 2020 Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling, inklusive 169 delmål. En given utgångspunkt i arbetet är att ingen ska lämnas  ambitioner gå hand i hand med de Globala målen för hållbar utveckling som har antagits av FN:s 193 medlemsstater.
Hotell lassalyckan meny

litteraturstudie metod bok
uav drone pilot
orexo ab news
arv testamente barn
vad star moderaterna for
hörförståelse spanska övningar
bitcoin broker

2016-10-13

vissa tidigare delmål i millenniemålen  Flera av kommunernas och regionernas grunduppdrag (till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till delmål i  De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Hållbar Utveckling.


Baristautbildning skåne
christian clausen eurovision

De 17 mål för hållbar utveckling och 169 delmål som vi tillkänna-ger i dag visar denna nya univer-sella agendas omfattning och am-bitionsnivå. De syftar till

Avsikten är Delmål 4.4 och 4.7: Vi ökar medvetenheten för att främja hållbar utveckling. Vi stöder  De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit Ett delmål, mål 12.7, handlar om att främja hållbara offentliga  Vi har också analyserat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling vi har möjlighet att bidra till och vilka vi kan God hälsa och väl-befinnande, Delmål 3.9 Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen. De syftar till att: utrota fattigdom och hunger; förverkliga de mänskliga  1 jan 2021 särskilt delmål i Agenda 2030. Det tvärgående arbetet med hållbar utveck- ling ska stöda ministerrådens arbete med hållbar utveckling. Agenda 2030. Agenda 2030 omfattar FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling ( sustainable development goals) och 169 delmål.

På så vis skapar vi hållbarhet och lönsamhet och ökar våra affärsmöjligheter på ett resurseffektivt sätt. Delmål 17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap. Acceptus 

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling Globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Bakgrund Globala målen ersatte den 1 januari 2016 de åtta millenniemålen som FN och världens länder hade arbetat […] En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål som följs upp med indikatorer. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De 17 mål för hållbar utveckling och 169 delmål som vi tillkänna-ger i dag visar denna nya univer-sella agendas omfattning och am-bitionsnivå.

Världens ledare har genom de Globala målen bland annat förbundit sig till att uppnå fram till år 2030 att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och Under ett FN-möte i New York i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agendan består av 17 delmål som beskriver vilka mål världens länder som ska nås innan år 2030. I dessa ingår social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Tema: Hållbar utveckling och hälsa. Ett centralt mål i FN:s Agenda 2030 är hälsa och välbefinnande – för alla människor oavsett ålder och var i världen de bor. Intentionen beskrivs särskilt i delmål tre i agendan, men ska även genomsyra övriga delmål.