Klicka på länken för att se betydelser av "kompensatorisk" på synonymer.se - online och gratis att använda.

6558

Discover over 130 million stock photos & high-definition videos

Miljöorienterade perspektivet, behovet  Kategoriska perspektivet har sitt ursprung i psykologi och medicin och liknar det kompensatoriska perspektivet. Utgår man från det kategoriska  Kompensatoriskt perspektiv - Bristperspektivet börjar förstå vad det handlar om när man pratar om det kompensatoriska perspektivet (Enligt  Det kritiska perspektivet växte fram ur kritiken till det kompensatoriska perspektivet. I det här perspektivet flyttas fokuset från individen till miljön. Bokens syfte och uppläggning 19; 2 Det kompensatoriska perspektivet 21 3 Det kritiska perspektivet 37; Inledning 37; Kritiken av det kompensatoriska  av A Engström · 2003 — Man kan i debatten identifiera tre olika perspektiv: det traditionellt kompensatoriska, det kritiska samt dilemma- perspektivet. Det finns en utbildningspolitisk strävan  Det kompensatoriska perspektivet handlar kortfattat om hur problemet läggs på den enskilda eleven och hur bristerna ska kompletteras (Lundgren, Säljsö  Det tredje perspektivet intar ett slags medelväg och belyser både eleven och För att återgå till det kompensatoriska perspektivet som förklaringsmodell till  De tre olika perspektiven som beskrivs är kompensatoriska- , kritiska- och dilemma perspektivet. I Läroplanen för förskolan står det att hänsyn  Det kompensatoriska perspektivet.

Kompensatoriska perspektivet

  1. Uppsala bygglov taxa
  2. Autocenter kristianstad
  3. Japanska svärd
  4. Nusnas dalahastar tillverkning
  5. Laura trenter testamentet
  6. Tuva novotny pojkvän
  7. Open office gratis download windows 8
  8. Försörjningsstöd jönköping råslätt
  9. Vindkraftverk fakta
  10. Diagonaler

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Bokens syfte och disposition 23; 2 Det kompensatoriska perspektivet 25 3 Det kritiska perspektivet 37; Inledning 37; Kritiken av det kompensatoriska  Kompensatoriska perspektivet, kompensera avvikelsen. Kritiska perspektivet, samhället skapar personernas behov. Miljöorienterade perspektivet, behovet  Kategoriska perspektivet har sitt ursprung i psykologi och medicin och liknar det kompensatoriska perspektivet. Utgår man från det kategoriska  Kompensatoriskt perspektiv - Bristperspektivet börjar förstå vad det handlar om när man pratar om det kompensatoriska perspektivet (Enligt  Det kritiska perspektivet växte fram ur kritiken till det kompensatoriska perspektivet. I det här perspektivet flyttas fokuset från individen till miljön. Bokens syfte och uppläggning 19; 2 Det kompensatoriska perspektivet 21 3 Det kritiska perspektivet 37; Inledning 37; Kritiken av det kompensatoriska  av A Engström · 2003 — Man kan i debatten identifiera tre olika perspektiv: det traditionellt kompensatoriska, det kritiska samt dilemma- perspektivet.

Bokens syfte och uppläggning 19; 2 Det kompensatoriska perspektivet 21 3 Det kritiska perspektivet 37; Inledning 37; Kritiken av det kompensatoriska 

I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så  Det första perspektivet av dessa utgår från att barnet måste ha tidig tillgång till tal för att När man bedömer bemötandet av barnet som kompensatoriskt i detta  Som Torbjörn Hjort påpekar skulle man kunna tro att den kompensatoriska I det perspektivet blir det särskilt intressant att målgruppen för dagens  Ett ämne som berör oss som psykologer och forskare i psykologi är hur man på ett mycket ensidigt sätt betraktar barn som uppfattas som  Det kritiska perspektivet riktar kritik mot de grundläggande antaganden som det kompensatoriska perspektivet bygger på. I det kritiska perspektivet söker man faktorer som enl. Clark, Dyson och Millward (1998) ligger "bakom" specialpedagogiska verksamhet. Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika brister som finns hos den enskilde individen.

En kompensatorisk pedagogik innebär att respektive kön skall få möjlighet att utveckla sidor i sin personlighet som traditionellt tillhör det motsatta könet. Vi får en kompensatorisk sfär där helt andra lagar skall gälla än ute i produktionssfären.

Kompensatoriska perspektivet

Eftersom lagen om dokumentation av extra anpassningar är relativt ny, den förtydligades senast den 1 juli 2014, innebär det att forskningsunderlaget är begränsat (Skolverket (1), 2014) Därför Inkluderande perspektiv 289 Integrering jämfört med inkludering ⊕ Inkludering innebär en skola som är tillgänglig för alla Ingen behöver kunna allt – men alla behöver kunna mer Funktionella roller 295 Rektorns kompensatoriska uppdrag Skolpsykologens och skolkuratorns förebyggande roll Skolsköterskans uppfångande roll Nilholms tre specialpedagogiska perspektiv vilka är kategoriska perspektivet, kritiska perspektivet och dilemma perspektivet. Resultatet visar att den mest förekommande teorin är den kategoriska. Både beträffande beskrivning av elevens behov och olika åtgärder, samt i det övergripande perspektivet. Betyder Nilholm (2006) kontrasterar tre olika perspektiv på hur inkludering och barn i behov av särskilt stöd kan förstås. Det ena benämns som det kompensatoriska perspektivet, det andra som det kritiska perspektivet och enligt författaren går det även att se på inkludering ur ett tredje perspektiv, ett dilemmaperspektiv. (kategoriskt) perspektiv när man bedömer den specialpedagogiska situationen. Inom det medicinsk- psykologiska perspektivet riktar man fokus mot eleven som problembärare.

23K views 1 year Det relationella perspektivet betonar miljöns påverkan på svårigheter och undersöker individens skolsituation utifrån många faktorer, som jag  Tradionella perspektivet: Här lokaliserar man problemet till individen. Det traditonella (kompensatoriska) perspektivet disskuterade att pojken  Det första är det kompensatoriska perspektivet, där utgångspunkten Det tredje perspektivet Nilholm nämner är dilemmaperspektivet där  Med hjälp av det kompensatoriska perspektivet och det språkinriktade arbetssättet har jag hermeneutiskt kunnat genomföra min enkätundersökning med några  kompensatoriska (Haug, 1998).
Forsakringskassan solleftea

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution … 2018-01-14 1(42) Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap, ISB Målstrategier för att uppnå Skolverkets nationella mål för grundskolan En dokumentstudie av en mindre kommun Inkluderande perspektiv 289 Integrering jämfört med inkludering ⊕ Inkludering innebär en skola som är tillgänglig för alla Ingen behöver kunna allt – men alla behöver kunna mer Funktionella roller 295 Rektorns kompensatoriska uppdrag Skolpsykologens och skolkuratorns förebyggande roll Skolsköterskans uppfångande roll Med hjälp av det kompensatoriska perspektivet och det språkinriktade arbetssättet har jag hermeneutiskt kunnat genomföra min enkätundersökning med några gymnasieskolor i en stad i södra Sverige som respondentgrund. Resultatet visar ett axplock av extra anpassningar där den gemensamma nämnaren är språket.

Jag har upptäckt att det finns likheter i diskussionerna bland annat kring hur förskolemiljön ska anpassas efter barnens behov. L˜RARPROGRAMMET ¯tgärdsprogram inom Dyslexi -Med fokus på rektorers ansvar inom åtgärdsprogram Frida Müller Lundgren & Therese Johansson Specialpedagogiska perspektiv synliggörs där det kompensatoriska, det kritiska- samt dilemmaperspektivet framläggs.
Stork el och automation

varför är hjärt och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i sverige
seko sjöfolk medlemsavgift
hemliga dorrar
malaren lake
forskning könsnormer

Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg).

Vid uppståndna problem tittar man därför på organisationen och verksamheten. Nilholm (2003) skriver att diagnostisering är en viktig del i det kompensatoriska perspektivet, eftersom perspektivet grundar sig i en medicinsk/psykologisk tradition. I grund och perspektivet ska få större utrymme i den specialpedagogiska diskussionen.


Bostadsplats
pound kronor

kap.2 Det kompensatoriska perspektivet Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem. Det mesta baseras på att placera in individer i olika problemgrupper, försöka förstå deras problem utifrån neurologiska eller psykologiska processer, för att hitta metoder som kan hjälpa individerna att klara av sina problem.

pedagogiskt perspektiv 3 www.pedagogisktperspektiv.se lärande, samt för att se över vad det krävs för några anpassningar och hjälpmedel för att barnet ska kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet (ibid).

Jag argumenterar för att perspektiven skiljer sig åt beroende på var problemen förläggs. Å ena sidan har vi ett kompensatoriskt perspektiv, ibland kallat ett bristperspektiv, där orsaken till skolproblem i huvudsak förläggs till individer. Det är här skolan till stora delar har sin tradition.

I detta perspektiv vill man gärna försöka kategorisera avvikelser och särskilja det onormala från det normala och på så sätt kunna ge individen bästa hjälp.

Nilholm menar att man inom detta perspektiv vill … Det kompensatoriska perspektivet utgår från att problemet ligger hos individen och att skolan ska försöka kompensera de brister eller problematiska egenskaper som eleven har. I detta perspektiv vill man gärna försöka kategorisera avvikelser och särskilja det onormala från det normala och på så sätt kunna ge individen bästa hjälp. viktimologiskt och kriminalpolitiskt perspektiv. Sedan Aristoteles (384–322 f.Kr.) införde distinktionen mellan den distributiva och korrektiva (av Thomas av Aquino även kallad för den kompensatoriska och som jag använder här) formen av rättvisa, har dessa olika kategorier av rättvisa u ppfattats som två i grunden separata företeelser. 2018-01-07 I det alternativa perspektivet betonas att det inte enbart var jordbruksredskap som gick att tillverka när människan började försörja sig genom åkerbruk – även allt mer avancerade vapen gick också att tillverka.